Zasady i warunki użytkowania

WŁAŚCICIEL I WYDAWCA STRONY

Strona edytowana i produkowana przez :

TULIP RESIDENCES
Société par actions simplifiées au capital de 1000 €, RCS Nanterre 844 183 434, dont le siège social est situé :
Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, 92800 Puteaux La Défense Cedex - France
Directeur de Publication : Direction Marketing de Tulip Residences
marketing@tulipresidences.com
N° individuel de TVA : FR 12 844 183 434
SIRET : 844 183 434 000 19

Hosting i Wydawnictwo :

Firma : OVH
Forma prawna : Société par actions simplifiés (SAS)
URZĄD GŁÓWNY : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
SIRET : 424 761 419 00045
KAPITAŁ SPOŁECZNY : 10 069 020€
RCS : Lille Métropole 424 761 419
Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT : FR 22 424 761 419
Code APE : 6311Z
il@ovh.net

Ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

Niniejsza Umowa reguluje korzystanie z tej strony (zwanej dalej łącznie "Stroną"). Jest ona dokonywana przez i pomiędzy GT Investments BV, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, zarejestrowaną pod numerem 34350650 (zwaną dalej "REZYDENCJĄ TULIPU", "my", "nas", "naszym" lub "naszym") a Państwem, we własnym imieniu i w imieniu nabywcy, członka lub dostawcy, dla którego się Państwo zarejestrowali (zwanego dalej "Państwem"). Korzystając, konsultując, przekazując, zapisując i/lub w inny sposób obsługując Stronę, usługi lub funkcje oferowane na Stronie lub za jej pośrednictwem i/lub zawartość Strony w jakikolwiek sposób, potwierdzają Państwo, że przeczytali i zaakceptowali wszystkie przedstawione poniżej warunki i zrzekają się Państwo prawa do zgłaszania wszelkich niejasności lub błędów w niniejszej Umowie. Jeśli nie akceptujesz wszystkich Warunków, nie wolno Ci korzystać ze Strony i musisz natychmiast opuścić Stronę. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnej części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedzenia oraz, o ile nie określono inaczej, zmiany takie wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym należy regularnie zapoznawać się z niniejszymi Warunkami, aby być świadomym takich zmian. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie będzie oznaczało akceptację tych zmian. Zalecamy, abyś wydrukował i zachował kopię niniejszej Umowy, ponieważ może ona zostać zmieniona w dowolnym momencie.

JEST TO PRAWNIE WIĄŻĄCY UMOWNY DOKUMENT PRAWNY, SPORZĄDZONY W DNIU 3 CZERWCA 2016 R.

I. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Tulip Residences, jej podmioty stowarzyszone i/lub ich dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności do jakiegokolwiek celu informacji, oprogramowania, produktów i usług zawartych na tej stronie. Umieszczenie lub oferowanie na sprzedaż jakiegokolwiek produktu lub usługi na tej stronie nie stanowi w żaden sposób potwierdzenia lub rekomendacji tego produktu lub usługi przez Tulip Residences lub jej podmioty stowarzyszone. Tulip Residences, jej podmioty stowarzyszone i/lub ich dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących takich informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności.

Tulip Residence i jego podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności i nie dokonują żadnych zwrotów w przypadku opóźnienia, odwołania, nadkompletu rezerwacji, strajku, siły wyższej lub innych przyczyn pozostających poza ich bezpośrednią kontrolą i nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek dodatkowe wydatki, pominięcia, opóźnienia, zmiany planów podróży lub działania jakiegokolwiek rządu lub organu.

W żadnym wypadku Tulip Residences, jej podmioty stowarzyszone i/lub ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody związane z korzystaniem z tej Strony lub opóźnieniem lub niemożnością korzystania z tej Strony, lub informacji, oprogramowania, produktów i usług uzyskanych za pośrednictwem tej Strony lub w inny sposób wynikających z korzystania z tej Strony, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, nawet jeśli Tulip Residences, jej podmioty powiązane i/lub ich dostawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

W przypadku rezerwacji typu Prepay i Save obowiązują następujące warunki:

• Stawka Prepay i Save może być zarezerwowana tylko na tulipresidences.com i wszystkich powiązanych stronach.

• Płatność z góry jest wymagana i nie podlega zwrotowi (American Express).

• Rezerwacje nie mogą być zmieniane po ich potwierdzeniu.

• Rezerwacje nie mogą być anulowane

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Strona jest dostępna wyłącznie dla osób i podmiotów mających możliwość zawierania wiążących umów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie ograniczając powyższego, Strona i usługi oferowane przez Stronę nie są dostępne dla osób nieletnich. Jeśli nie spełniają Państwo tych wymagań, prosimy o opuszczenie Strony i nie korzystanie z niej. Musisz mieć ukończone osiemnaście (18) lat, aby zarezerwować pokój na tej stronie. Osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia proszone są o kontakt z hotelami lub telefonicznymi centrami obsługi klienta wymienionymi na Stronie w celu uzyskania pomocy.

Strona i materiały zamieszczone na Stronie są przez nas udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, przy czym rozumie się, że nie udzielamy żadnych porad ani usług prawnych ani zawodowych, udostępniając takie materiały. Informacje zawarte na Stronie są oparte na źródłach uważanych za dokładne i wiarygodne, a my podjęliśmy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności tych informacji. Nie składamy jednak żadnych oświadczeń ani zapewnień co do jego dokładności. Taki materiał został przygotowany dla nas przez pracowników naszych hoteli oraz innych franczyzowych, zarządzanych i posiadanych przez nas nieruchomości. Franczyzobiorcy i inni zachowują ostateczną kontrolę nad polityką i procedurami, które decydują się wdrożyć w swoich hotelach. Dostarczając takie materiały, nie zamierzamy sprawować żadnego nadzoru, monitorowania ani weryfikacji nad takimi politykami i procedurami. Ze wszystkich powyższych powodów, należy skonsultować się z własnym prawnikiem lub innym odpowiednim specjalistą w celu uzyskania porady dotyczącej Warunków niniejszej Umowy i/lub zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi.

III. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie materiały zawarte na Stronie są własnością Tulip Residences, podmiotów zależnych lub stowarzyszonych i/lub licencjodawców będących osobami trzecimi. Żaden materiał ze Strony lub jakiejkolwiek innej strony internetowej będącej naszą własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone nie może być w żaden sposób kopiowany, powielany, ponownie publikowany, wgrywany, zamieszczany, przesyłany lub rozpowszechniany. Zgodnie z niniejszymi warunkami korzystanie z takich materiałów w jakimkolwiek innym internecie, sieci, intranecie, ekstranecie lub innym środowisku komputerowym jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i stroje handlowe są naszą własnością. Zabrania się kadrowania lub stosowania technik kadrowania w celu umieszczenia jakichkolwiek naszych znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) bez naszej uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody. Nie wolno używać żadnych meta-tagów ani żadnego innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego naszą nazwę, znaki towarowe lub inne zastrzeżone informacje bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie nazwy, logo, znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością GT LICENSING Lux SARL.

W przypadku pobierania oprogramowania ze Strony, oprogramowanie takie, w tym wszystkie pliki, obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie generowane oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (zwane dalej łącznie "Oprogramowaniem") są licencjonowane przez nas lub zewnętrznych licencjodawców wyłącznie do użytku Użytkownika w związku ze Stroną. Nie przenosimy własności licencji na Oprogramowanie na Użytkownika. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym zapisane jest Oprogramowanie, ale my (lub licencjodawcy będący osobami trzecimi) zachowujemy pełne i kompletne prawo własności do Oprogramowania i wszystkich praw własności intelektualnej w nim zawartych. Użytkownikowi nie wolno redystrybuować, odsprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci nieczytelnej dla użytkownika.

IV. TREŚCI POWIĄZANE Z TĄ STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania linków do innych stron, które mogą być dla Państwa interesujące. Udostępniając takie linki, nie popieramy, nie polecamy ani nie sponsorujemy takich stron, materiałów lub usług dostarczanych przez takie strony i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały, usługi lub inne sytuacje wynikające lub związane z jakąkolwiek inną stroną.

Prosimy o zachowanie dyskrecji podczas przeglądania Internetu i korzystania z Witryny. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podczas korzystania z Witryny może zostać przekierowany na inne strony, które są poza naszą kontrolą. Na stronach Witryny znajdują się linki do innych stron, które przenoszą użytkownika poza Witrynę. Na przykład, jeśli "klikniesz" na baner reklamowy lub wynik wyszukiwania, "kliknięcie" może usunąć Cię ze Strony. Obejmuje to linki od reklamodawców, sponsorów i partnerów merytorycznych, którzy mogą korzystać z naszego logo(ów) w ramach umowy o co-brandingu. Takie inne strony mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane, zabiegać o dane osobowe lub zawierać informacje, które mogą okazać się niewłaściwe lub obraźliwe. Ponadto, reklamodawcy na Stronie mogą wysyłać użytkownikom pliki cookie, których nie kontrolujemy.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączania linków do strony internetowej osób trzecich.

Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących zawartości stron wymienionych w katalogach Witryny. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, istotność, zgodność z prawem autorskim, zgodność z prawem lub przyzwoitość materiałów zawartych na stronach wymienionych w wynikach wyszukiwania lub jakichkolwiek innych powiązanych ze Stroną.

V. DISCLAIMER

TRANSMISJE ELEKTRONICZNE, W TYM INTERNET, SĄ MEDIAMI PUBLICZNYMI, A KAŻDE WYKORZYSTANIE TAKICH MEDIÓW JEST PUBLICZNE, A NIE PRYWATNE. INFORMACJE DOTYCZĄCE (LUB WYNIKAJĄCE Z) TAKIEGO WYKORZYSTANIA SĄ PUBLICZNE (LUB STANOWIĄ WŁASNOŚĆ OSÓB GROMADZĄCYCH TAKIE INFORMACJE), A NIE OSOBISTE LUB PRYWATNE.

ZGADZASZ SIĘ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. TREŚCI, USŁUGI I MATERIAŁY NA STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "JAK JEST" I "JAK DOSTĘPNE". BEZ ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI USŁUG I TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZALNOŚCI, PROJEKTU, DOKŁADNOŚCI, KOMPETENCJI, AUTONOMII, PRZYDATNOŚCI, POJEMNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, ZGODNOŚCI LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PRZEBIEGU REALIZACJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA LUB USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB FUNKCJE ZAWARTE NA STRONIE BĘDĄ STALE DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE STRONA, USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB SERWERY, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ STRONA LUB TAKIE USŁUGI, TREŚCI I MATERIAŁY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, ANI ŻE SĄ DOKŁADNE LUB KOMPLETNE. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, TREŚCI, MATERIAŁÓW, FUNKCJI LUB PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY POD WZGLĘDEM ICH DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB. PRZEJMUJESZ NA SIEBIE CAŁY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE ZABRANIAĆ WYŁĄCZANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA.

W przypadku, gdy zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z powyższymi kwestiami, Państwa wyłączny środek zaradczy będzie ograniczony do zwrotu kosztów usług lub produktów zapłaconych przez Państwa podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność, a które nie zostały przez taki podmiot dostarczone. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do wniesienia jakiegokolwiek roszczenia lub pozwu w związku z takimi sprawami po upływie jednego (1) roku od pierwszego wystąpienia działania lub zdarzenia, lub warunku lub zaniechania, które stanowi podstawę takiego roszczenia lub pozwu.

Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, zawartość lub dostępność informacji znajdujących się na stronach, które zawierają łącza do Strony lub do których Strona zawiera łącza. Nie możemy zagwarantować, że użytkownik będzie zadowolony z produktów lub usług nabytych na Stronie lub na stronach internetowych osób trzecich, które zawierają linki do Strony lub z niej, ani z jakichkolwiek treści osób trzecich na Stronie. Nie popieramy żadnych towarów, ani nie podjęliśmy żadnych kroków w celu potwierdzenia dokładności lub wiarygodności informacji zawartych na takich stronach lub w treści osób trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji (w tym, bez ograniczeń, danych karty kredytowej lub innych danych osobowych), których może zażądać od Ciebie strona trzecia, a Ty niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Stron Zabezpieczonych w odniesieniu do takich stron i treści stron trzecich. Gorąco zachęcamy do prowadzenia wszelkich dochodzeń, które uznają Państwo za konieczne lub właściwe, przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji online lub offline z takimi osobami trzecimi.

Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie, awarię, opóźnienie lub utrudnienia w działaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego, komputerowego, internetowego, sieciowego, elektronicznego, elektrycznego lub telefonicznego, ani za opóźnienia, zagubienie, kradzież, nieczytelność, niekompletność, zniekształcenie, niewłaściwe skierowanie, okaleczenie lub wysłanie należnej poczty, poczty elektronicznej, formularzy, połączeń, wiadomości lub wpisów, ani za bezpieczeństwo takich przedmiotów.

Ponadto Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje wprowadzone do Serwisu, niezależnie od tego, czy błąd pochodzi od użytkowników Internetu lub jakiegokolwiek sprzętu lub programów związanych z Serwisem lub przez niego używanych, ani za jakiekolwiek błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas przetwarzania informacji w związku z Serwisem.

Możemy zabronić Ci korzystania ze Strony, jeśli według naszego uznania uznamy, że naruszasz niniejszą Umowę lub działasz niesprawiedliwie, z zamiarem dokuczania, nadużywania, grożenia lub nękania innych osób, lub w jakikolwiek inny sposób zakłócający spokój. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wykonania usługi, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji treści, lub anulowania zamówienia według własnego uznania.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakakolwiek część Strony nie może działać poprawnie, czy to z powodu wirusów komputerowych, błędów, sabotażu, nieautoryzowanej interwencji, oszustw, awarii technicznych lub innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą REZYDENCJI TULIPU, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność, lub prawidłowego prowadzenia strony, zastrzegamy sobie prawo (bez żadnych zobowiązań z naszej strony) według własnego uznania, do zakazania Państwu i każdemu członkowi, nabywcy lub dostawcy (oraz wszelkie związane z tym informacje) z korzystania z witryny oraz do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia witryny lub jakiejkolwiek jej części oraz do anulowania takich informacji.

Ponadto użytkownik zgadza się, że Strony Zabezpieczone przed Ryzykiem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia systemu komputerowego użytkownika ani za przechwycenie lub wykorzystanie informacji o jego karcie kredytowej w związku z lub w wyniku korzystania ze Strony lub jakiejkolwiek strony, usługi lub materiału połączonego ze Stroną, a także, że Strony Zabezpieczone przed Ryzykiem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty, roszczenia lub obrażenia związane z lub wynikające z jakiejkolwiek części Strony działającej lub nie działającej na komputerach lub sieciach używanych przez użytkownika.

W zakresie, w jakim firma Moneybookers wymienia lub łączy się z produktami lub usługami stron trzecich, nasza Strona działa jako platforma, na której dostawcy sprzedają produkty i usługi (lub, w stosownych przypadkach, zachęcają do składania ofert zakupu), a nabywcy kupują takie produkty i usługi. Nie jesteśmy zaangażowani w rzeczywistą transakcję pomiędzy nabywcami i dostawcami. W związku z tym nie mamy żadnej kontroli nad jakością, bezpieczeństwem i legalnością eksponowanych przedmiotów, autentycznością i dokładnością ofert, zdolnością dostawców do sprzedaży przedmiotów lub zdolnością nabywców do zakupu przedmiotów. Nie możemy zagwarantować, że kupujący lub dostawca rzeczywiście dokona transakcji.

Nie kontrolujemy informacji dostarczanych przez innych użytkowników, które są udostępniane za pośrednictwem Strony. Informacje innych użytkowników mogą być obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. Prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku podczas korzystania z Witryny. Należy pamiętać, że ryzykowne jest również postępowanie z obcokrajowcami, nieletnimi lub osobami działającymi w nieuczciwy sposób.

Dążymy do zapewnienia, że opisy produktów na Stronie są aktualne i dokładne, nie udzielamy jednak żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności, kompletności, aktualności lub wiarygodności opisów produktów na Stronie. W przypadku, gdy produkt opisany na Stronie nie jest zgodny z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest jego zwrot w oryginalnym opakowaniu zgodnie z polityką zwrotów dostawcy.

VI. COMPENSATION

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta. Niniejszym zwalniasz nas, nasze hotele oraz każdego z naszych właścicieli, partnerów, filie, podmioty stowarzyszone, franczyzobiorców i każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, podwykonawców, gości, rezydentów, odwiedzających, licencjobiorców, gości, zezwolenia i pracowników (łącznie) tych osób lub podmiotów z tytułu ich działalności, strony zwolnione z odpowiedzialności") w odniesieniu do wszelkich roszczeń, żądań, żądań, zobowiązań, szkód, grzywien, kar lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) oraz czy to z powodu śmierci lub obrażeń ciała jakiejkolwiek osoby, utraty lub uszkodzenia mienia lub w inny sposób ("roszczenia") wynikających z niniejszej Umowy, czy też w jakikolwiek sposób z nią związanych, wszelkie usługi lub produkty świadczone na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony lub wszelkie związane z tym działania lub zaniechania z jego strony, bez względu na to, czy zostały one spowodowane lub przyczyniły się do zaniedbania ze strony ZAMIESZKANYCH TULIPÓW lub jakiegokolwiek agenta lub pracownika jednej lub obu Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności (z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo) lub roszczeń wynikających z konta Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, wszelkie Roszczenia związane z naruszeniem przez użytkownika praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw artystów, praw moralnych, prywatności, reklamy lub praw wynikających z innych praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem lub wszczęcia jakiegokolwiek działania lub postępowania przeciwko Stronom zabezpieczonym lub którejkolwiek z nich, wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym, taka Strona zabezpieczona może, po odpowiednim powiadomieniu Państwa, na Państwa koszt, aby przeciwstawić się takiemu roszczeniu lub podjąć obronę jakiegokolwiek takiego działania lub postępowania i zatrzymać obrońcę w tym celu, obrońca taki podlega uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez stronę zabezpieczoną, które uznaje się za zatwierdzone w przypadku obrońcy działającego na rzecz Państwa ubezpieczycieli zaangażowanych w taki opór lub obronę. Musi pan współpracować z nami w obronie wszelkich roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby odszkodowaniu ze strony użytkownika.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO ZANIEDBANIA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, KOSZTY POKRYCIA, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB MORALNE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB USŁUG ALBO FUNKCJI STRONY, LUB KTÓRE WYNIKAJĄ Z DOSTĘPU LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU, WITRYNĘ LUB ZAUFANIE, JAKIM JĄ OBDARZASZ, WITRYNĘ LUB USŁUGI, TREŚCI LUB MATERIAŁY NA NIEJ ZAWARTE LUB FUNKCJE WITRYNY, ŚWIADCZENIE LUB ZANIECHANIE ŚWIADCZENIA USŁUG LUB INFORMACJI, LUB WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ORAZ O WSZELKICH TEORIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM ZANIEDBANIA). PONADTO, NIE MAMY OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA STRONY ANI JEJ ZAWARTOŚCI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY POWÓDZTWA (CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI TAKA ISTNIEJE, ZA DOSTĘP DO STRONY. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, CZŁONKÓW, DOSTAWCÓW I/LUB NABYWCÓW OFEROWANYCH W ZWIĄZKU Z LUB ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY I ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

VIII. RELEASE

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, WSZYSCY UŻYTKOWNICY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ZWOLNIONE, ZWOLNIONE I NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ASPEKTÓW STRONY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH CHORÓB, STRAT, SPORÓW SĄDOWYCH, USZKODZEŃ CIAŁA, ŚMIERCI, SZKÓD MAJĄTKOWYCH), ORAZ ROSZCZEŃ OPARTYCH NA PRAWACH DO JAWNOŚCI, ZNIESŁAWIENIA LUB NARUSZENIA PRYWATNOŚCI, UZASADNIONYCH HONORARIACH ADWOKACKICH I KOSZTACH SĄDOWYCH), KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY LUB PRZYJĘCIA, POSIADANIA, WYKORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, MATERIAŁÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z LUB NABYTYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO OGRANICZENIA LUB ODMOWY DOSTĘPU DO STRONY I JEJ USŁUG, TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI KAŻDEMU. PONADTO ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O WSZELKIE FORMY ULGI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, O HONORARIA ADWOKACKIE, W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI OSZUKAŃCZYMI LUB NIELEGALNYMI DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z KORZYSTANIEM ZE STRONY.
Ponieważ nie jesteśmy zaangażowani w rzeczywistą transakcję między nabywcami i dostawcami, jeśli w ogóle, w przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników, Ty również, we własnym imieniu, w imieniu swoich poprzedników, jeśli w ogóle, i każdego z ich dyrektorów, pracowników, dyrektorów, akcjonariusze, jednostki dominujące, jednostki zależne, alter ego, jednostki stowarzyszone, partnerzy, agenci, prawnicy, księgowi, spadkobiercy, wykonawcy, administratorzy, konserwatorzy, następcy i cesjonariusze, obecni i byli, jeśli tacy istnieją, w pełni i na zawsze zwalniają i zwalniają strony objęte zabezpieczeniem od wszelkich roszczeń, wszelkie roszczenia, żądania, zastawy, powództwa, umowy, pozwy, podstawy powództwa, zobowiązania, kontrowersje, długi, koszty, honoraria adwokackie, wydatki, odszkodowania, wyroki, nakazy i zobowiązania wszelkiego rodzaju, bez względu na to, co jest prawnie, kapitałowo lub w inny sposób, o czym wiadomo lub podejrzewa się, że istniały lub mogły istnieć, lub które istnieją lub mogą istnieć lub mogą istnieć w przyszłości, na podstawie faktów, zdarzeń lub zaniechań mających miejsce w dowolnym momencie w trakcie lub przed wykonaniem niniejszej Umowy, wynikających z niniejszej Umowy lub Strony, odnoszących się do nich lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że istnieje możliwość, iż po wykonaniu niniejszej Umowy może odkryć fakty lub ponieść lub ponieść roszczenia, które były nieznane lub niepodejrzewane w momencie wykonywania niniejszej Umowy i które, jeśli byłyby znane w tym czasie, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na decyzję o wykonaniu niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z powodu niniejszej Umowy oraz zwolnienia zawartego w tej części Umowy, ponosi wszelkie ryzyko związane z takimi nieznanymi faktami oraz nieznanymi i niepodejrzanymi roszczeniami. Zostałeś poinformowany o istnieniu California Civil Code Section 1542 ("Section 1542"), który przewiduje :
ZWOLNIENIE OGÓLNE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH ISTNIENIU WIERZYCIEL NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CHWILI WYKONANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRE, JEŚLI SĄ MU ZNANE, MUSIAŁY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM.

Niezależnie od tych przepisów, niniejsze zwolnienie stanowi całkowite zwolnienie zgodnie z jego warunkami. Świadomie i dobrowolnie zrzekasz się postanowień artykułu 1542, jak również każdej innej ustawy lub reguły mającej podobny skutek. W ramach niniejszego zrzeczenia się, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może później odkryć roszczenia, które są obecnie nieznane lub niepodejrzewane, lub fakty dodatkowe lub inne niż te, które zna lub uważa za prawdziwe, w odniesieniu do spraw objętych niniejszym zwolnieniem. Niemniej jednak, poprzez niniejszą Umowę i za radą doradcy, zamierzają Państwo rozstrzygnąć i w pełni i ostatecznie uwolnić wszystkie takie sprawy oraz wszystkie związane z nimi roszczenia, które obecnie istnieją, mogą istnieć lub istniały między stronami niniejszej Umowy, w tym między Stronami zabezpieczonymi. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przez swojego radcę prawnego oraz że rozumie i przyjmuje do wiadomości znaczenie i konsekwencje niniejszego zwolnienia oraz niniejszego konkretnego zrzeczenia się postanowień Sekcji 1542 i innych tego typu praw.

IX. KWESTIONUJE JURIDICTIONNELLES

Produkty i/lub usługi opisane i dostępne na stronie mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Nie gwarantujemy, że usługi lub produkty oferowane na stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w konkretnym miejscu. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do strony, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie. Jeśli korzystanie ze Strony i/lub dostęp do lub korzystanie z jakichkolwiek materiałów lub treści na Stronie lub usług oferowanych za jej pośrednictwem narusza lub łamie obowiązujące prawo w danej jurysdykcji (jurysdykcjach), użytkownik nie jest uprawniony do dostępu lub korzystania ze Strony i musi natychmiast opuścić Stronę. Dostęp i/lub korzystanie z Witryny stanowi oświadczenie Użytkownika, że jest on bezwarunkowo i bez ograniczeń upoważniony do dostępu i korzystania z Witryny, a Strony Zabezpieczone mogą polegać na tym oświadczeniu. Strona jest obsługiwana z terytorium Stanów Zjednoczonych, a niektóre programy z tej strony mogą podlegać kontroli eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Żadne oprogramowanie ze Strony nie może być pobierane ani w inny sposób eksportowane lub reeksportowane (i) na (lub do obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub jakiegokolwiek innego kraju objętego embargiem lub sankcjami Stanów Zjednoczonych lub ONZ; lub (ii) jakiejkolwiek osobie znajdującej się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli USA lub jakiejkolwiek osobie podlegającej tym samym lub podobnym ograniczeniom, nawet jeśli taka osoba nie znajduje się na tej liście lub w wykazie zamówień odmownych Departamentu Handlu USA. Pobierając lub korzystając z Oprogramowania, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z powyższych krajów, nie znajduje się pod jego kontrolą, nie jest jego obywatelem ani mieszkańcem, ani nie znajduje się na żadnej z powyższych list ograniczeń lub nie podlega takim ograniczeniom.

X. DOSTĘP I INGERENCJA

Nie będziesz używał żadnego robota, pająka, innego urządzenia automatycznego lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania Strony lub treści lub informacji (w tym Informacji) na niej zawartych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani rutynowych czynności w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania Strony lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Strony. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie reprodukować, nie zmieniać, nie modyfikować, nie tworzyć dzieł pochodnych ani nie wyświetlać publicznie żadnych treści (innych niż informacje, w których użytkownik ma interes prawny) ze Strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniej strony trzeciej.
Informacje (w tym informacje), które nam Państwo dostarczają (i) nie mogą zawierać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, cancelbotów ani innych procedur programowania komputerowego zaprojektowanych w celu uszkodzenia, szkodliwego zakłócenia, ukrytego przechwytywania lub wywłaszczania jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji; oraz (ii) nie mogą tworzyć dla nas odpowiedzialności ani powodować utraty (w całości lub w części) usług naszych dostawców usług internetowych lub innych dostawców.

XI. BRAK PARTNERSTWA

You and TULIP RESIDENCES are independent contractors, and no agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchisor-franchisee relationship is intended or created by this Agreement.

XII. TERMINACJA

Niniejsze warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony i zniszczenie wszystkich materiałów uzyskanych ze Strony oraz całej związanej z nią dokumentacji, a także wszystkich jej kopii i instalacji, wykonanych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub w inny sposób. Twój dostęp do Strony może zostać wypowiedziany natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia przez nas, jeśli według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, nie zastosujesz się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze Strony i zniszczyć wszystkie materiały uzyskane ze Strony oraz wszystkie ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, czy w inny sposób. Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa i obowiązki, które ze względu na swój charakter mają na celu przetrwanie wypowiedzenia niniejszej Umowy w celu zapewnienia jej pełnej skuteczności, przetrwają po jej wypowiedzeniu, w tym, bez ograniczeń, następujące postanowienia niniejszej Umowy: (i) Ograniczenia w korzystaniu z materiałów; (ii) Zgłoszenia; (iii) Wyłączenia odpowiedzialności; (iv) Zwolnienie z odpowiedzialności; (v) Ograniczenia odpowiedzialności; (vi) Uwolnienie; (vii) Dostęp i ingerencja; (viii) Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich; (ix) Forum; (x) Brak agencji; oraz (xi) Zgodność z prawem.

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik musi stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów, rozporządzeń i regulacji dotyczących korzystania z Witryny i zabiegania o oferty zakupu i/lub sprzedaży produktów i/lub usług. Niniejsza umowa podlega prawu niderlandzkiemu i jest interpretowana zgodnie z tym prawem, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktu praw. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powództwa na gruncie prawa lub na zasadzie słuszności wynikające z lub związane z warunkami niniejszej Umowy zostaną wniesione do właściwego sądu w Utrechcie w Holandii i niniejszym wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie ma ono wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Jest to cała umowa między nami odnosząca się do przedmiotu niniejszej umowy i nie może być zmieniona, chyba że postanowiono inaczej. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków, postanowień lub postanowień niniejszej Umowy, przez zachowanie lub w inny sposób, w jednym lub kilku przypadkach nie jest uważane ani nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego warunku, postanowienia lub postanowienia niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy jest ono podobne, ani też nie stanowi ciągłego zrzeczenia się któregokolwiek z takich warunków, postanowień lub postanowień niniejszej Umowy. Zrzeczenie się jest wiążące jedynie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę, która je dokonała. Klient zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia nam, w razie potrzeby w formie zapisu, wszelkich innych dokumentów, instrumentów lub umów oraz do podjęcia wszelkich innych działań, które mogą być konieczne lub właściwe dla osiągnięcia celów niniejszej Umowy.

XIV. PRZEPISY DOTYCZĄCE PODPISÓW CYFROWYCH

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawne prawo, uprawnienia i upoważnienie do wyrażania zgody na warunki niniejszej Umowy w Twoim imieniu oraz w imieniu członka, nabywcy lub dostawcy uczestniczącego w Serwisie. Ponadto, zgadzasz się, że Twoje użycie stanowi podpis elektroniczny zgodnie z definicją Podpisu Elektronicznego w Globalnej i Krajowej Ustawie o Handlu ("Podpis elektroniczny") i Ustawie o Jednolitych Transakcjach Elektronicznych ("UETA") oraz że utworzyłeś, podpisałeś, zawarłeś, zaakceptowałeś warunki niniejszej Umowy i w inny sposób uwierzytelniłeś ją, oraz przyjęła do wiadomości i zaakceptowała, że niniejsza Umowa jest zapisem elektronicznym dla celów E-Sign, UETA i Ustawy o Jednolitych Transakcjach Informacji Komputerowej i jako taka jest w pełni ważna, ma moc prawną, jest wykonalna, wiążąca i niepodlegająca zaskarżeniu dla Ciebie i członka, nabywcy lub dostawcy, w imieniu którego działasz.

XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Naszym celem jest dostarczanie wyjątkowych produktów, usług i doświadczeń w Tulip Residences oraz w każdym miejscu kontaktu i interakcji z klientami. Cenimy Twój biznes, a co najważniejsze, Twoją lojalność. Zdajemy sobie sprawę, że prywatność jest ważną kwestią. Niniejsza Polityka Prywatności w Internecie dowodzi zaangażowania Tulip Residences w zapewnienie silnej i znaczącej relacji z klientem oraz odpowiada na pytania dotyczące rodzaju danych osobowych, które zbieramy na naszych stronach internetowych, osób trzecich, którym możemy udostępniać te informacje, oraz sposobu, w jaki można przeglądać lub modyfikować dane osobowe, które nam udostępniasz podczas tworzenia "profili" na naszych stronach.
Na naszych stronach internetowych zbieramy informacje, które dobrowolnie nam Państwo podają, aby umożliwić nam świadczenie usług i produktów, przetwarzanie rezerwacji i innych transakcji, o które Państwo proszą, oraz obsługę klienta. Możemy również wykorzystywać zebrane dane osobowe do innych celów biznesowych, na przykład do lepszego zrozumienia potrzeb klientów, poprawy relacji, składania odpowiednich ofert lub ułatwiania składania ofert przez strony trzecie, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.
Więcej szczegółów na temat danych osobowych, które zbieramy, oraz na temat zbierania informacji za pomocą technologii internetowych, takich jak "cookies", można znaleźć w sekcji "Kategorie informacji, które zbieramy". Dalsze informacje o osobach trzecich, którym możemy udostępnić dane osobowe użytkownika, zostały opisane poniżej w sekcji zatytułowanej "Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych na naszych stronach internetowych".
Jeśli jesteś członkiem Golden Tulip Flavours, powinieneś również zapoznać się z regulaminem Flavours na stronie flavours-benefits.com, aby uzyskać więcej informacji. Termin "Golden Tulip Residence" oznacza Tulip Residence, Golden Tulip Hotels i Tulip Inn Hotels, a terminy "Golden Tulip Family of Companies", "my", "nas", "nasz" i "nasz" obejmują Golden Tulip Resort, Golden Tulip Hotel, Tulip Inn, Top International, Top City i Countryline Hotels, Flavours, Ambassador Club.
Niniejsza Polityka Prywatności w Internecie ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które są gromadzone na publicznych stronach internetowych, na których zamieszczamy tę politykę (tzn. nie są to informacje gromadzone gdzie indziej), w tym na stronie tulipresidences.com i wielu innych stronach internetowych Tulip Residences.

Kategorie informacji, które zbieramy
Zrób rezerwacje:
Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji ułatwiających rezerwację i pobyt, takich jak dane karty kredytowej, data przyjazdu/wyjazdu, numer członkowski, członkostwo w programie lojalnościowym lub partnerskim oraz preferencje użytkownika.

Wnioski o udzielenie informacji
W przypadku prośby o dodatkowe informacje na temat naszych usług lub nieruchomości, prosimy o podanie nazwiska i informacji kontaktowych, takich jak adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Skontaktuj się z nami przez e-mail, aby zadać pytania lub zgłosić uwagi
Gdy użytkownik wysyła do nas wiadomość e-mail z jednej z naszych stron internetowych, możemy zachować informacje takie jak treść, adres e-mail użytkownika, odpowiedź oraz tekst wszelkich dalszych pytań, jakie może mieć użytkownik. Możemy wykorzystać te informacje, na przykład, aby zmierzyć, jak skutecznie reagujemy na problemy klientów online, aby spersonalizować Twoje doświadczenia i stale ulepszać nasze usługi dla Ciebie.

E-kartki pocztowe i spedycja do przyjaciół
Od czasu do czasu nasze strony internetowe mogą oferować funkcję, która pozwala na wysłanie wiadomości e-mail do znajomego. Jeśli się na to zdecydujesz, poprosimy Cię o imię i nazwisko oraz adres e-mail odbiorcy, a także tekst każdej wiadomości, którą chcesz dołączyć.

Ankiety online
Od czasu do czasu możemy zdecydować się na przeprowadzenie ankiet online w celu poprawy jakości naszych usług dla naszych klientów i odwiedzających stronę. Twój udział w tych badaniach jest dobrowolny. Informacje zbierane przez nas podczas uczestnictwa w ankiecie mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail.

Informacje dotyczące franczyzy
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o możliwościach franczyzy, możemy zebrać Twoje nazwisko i dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail; informacje o Twoich szczególnych zainteresowaniach, takich jak marka, rodzaj nieruchomości itp.
Gromadzenie informacji za pomocą technologii sieciowych
Możemy automatycznie śledzić i zbierać Twój adres IP, serwer domeny, typ komputera i rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz i używać plików "cookie" w celu (i) dostosowania treści do Twoich zainteresowań, (ii) upewnienia się, że nie będziesz wielokrotnie oglądać tego samego ogłoszenia oraz (iii) zapisania Twojego hasła, aby nie trzeba było go ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy korzystasz ze Stron. Niektóre z witryn internetowych prowadzonych w naszym imieniu są hostowane i zarządzane przez inne firmy, które mogą śledzić i gromadzić te informacje.

Czym są ciasteczka?

Cookies" to informacje elektroniczne (w szczególności ciąg znaków tekstowych), które przeglądarka i system operacyjny użytkownika przechowuje na jego dysku twardym w celach archiwizacyjnych.
Pliki cookie mogą przechowywać identyfikator i hasło użytkownika, dostosowywać strony główne, określać, które części witryny zostały odwiedzone, lub śledzić poprzednie wybory lub zakupy.
Pliki cookie mogą usprawnić wizytę użytkownika.
Stosowanie plików cookie jest standardem branżowym - przekonasz się, że są one używane przez większość dużych komercyjnych stron internetowych.

Jak wydajemy i używamy ciasteczek.
Wydajemy i używamy plików cookie w celu poprawy odwiedzin i usług oferowanych przez nas na stronach. Strony te składają się z tysięcy stron treści. Chcemy, abyś mógł jak najszybciej i jak najłatwiej znaleźć interesujące Cię informacje i oferty. Zastosowanie technologii cookies pomaga nam w osiągnięciu tego celu.
Wydajemy i używamy plików cookie, aby śledzić, które obszary stron są najbardziej interesujące dla naszych gości. W ten sposób możemy określić, które obszary stron są najbardziej popularne, a które nie. Wiele ulepszeń i aktualizacji strony opiera się na danych takich jak całkowita liczba odwiedzających i przeglądanych stron. Informacje te są łatwiejsze do śledzenia za pomocą plików cookie.
Odwiedzający strony, które akceptują ciasteczka, mogą być prezentowani z ukierunkowanymi wiadomościami, ofertami i reklamami na stronie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, które uważamy za przydatne, na podstawie zaobserwowanych preferencji.
Jeśli użytkownik zarejestrował się jako członek stron i akceptuje pliki cookie, możemy dostosować sposób korzystania z nich do jego osobistych preferencji, ułatwiając i przyspieszając korzystanie z zalet tych stron.
Jeśli podałeś swój adres e-mail, możesz otrzymywać ukierunkowane wiadomości, które naszym zdaniem będą dla Ciebie użyteczne. Pamiętaj, że możesz poprosić o usunięcie Cię z listy subskrypcji mailowych.

Twój wybór, aby zaakceptować lub odrzucić ciasteczka
Użytkownik może wybrać opcję akceptowania lub odrzucania plików cookie; przeglądarka na komputerze użytkownika jest często wstępnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie. Możesz jednak zdecydować się na odrzucenie plików cookie i kontynuować przeglądanie stron.
Pamiętaj, że wybór zaakceptowania lub odrzucenia pliku cookie jest inny niż wybór zaakceptowania lub odrzucenia wiadomości e-mail.

Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych na naszych stronach internetowych
Możemy udostępniać dane osobowe pomiędzy Tulip Residences, właścicielami i operatorami naszych franczyzowych i zarządzanych rezydencji oraz Tulip Residences Franchise BV. Możemy również udostępniać informacje wybranym osobom trzecim, które oferują towary lub usługi, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Od czasu do czasu możemy współpracować z innymi firmami w celu zapewnienia współsponsorowanych lub współmarkowych promocji, produktów i usług, a także możemy dzielić się informacjami z naszymi współsponsorami. Na przykład, możemy współsponsorować loterie lub konkursy na naszej Stronie z innymi firmami lub możemy dostarczać nagrody za loterie i konkursy sponsorowane przez inne firmy. Jeśli użytkownik bierze udział w jednym z tych konkursów, możemy udostępnić jego dane naszemu współsponsorowi lub sponsorowi zewnętrznemu. Gdy użytkownik używa karty kredytowej do zakupu towarów lub usług, możemy udostępnić jego dane firmie obsługującej kartę kredytową. Korzystanie z udostępnionych informacji podlega polityce stron trzecich.
W ramach naszej działalności możemy również udostępniać informacje osobom trzecim.

Przeniesienia własności przedsiębiorstw
W przypadku, gdy Tulip Residences, lub część Grupy Golden Tulip, połączy się z inną osobą prawną lub zostanie przez nią nabyta, dane osobowe zebrane przez Tulip Residences mogą zostać przekazane tej innej osobie prawnej jako aktywa.

Wymogi prawne
Grupa Golden Tulip ujawni dane osobowe bez Państwa zgody, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest konieczne lub pożądane w celu zbadania lub ochrony przed działaniami szkodliwymi dla gości, odwiedzających, pracowników lub innych osób, lub mienia (w tym niniejszej strony).

Strony internetowe osób trzecich
Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych przez strony internetowe osób trzecich, w tym strony internetowe będące własnością lub kontrolowane przez franczyzobiorców, osoby trzecie będące właścicielami lub zarządzającymi nieruchomościami rezydencji, Tulip Residences, dystrybutorów pokoi hotelowych lub strony internetowe nie kontrolowane lub nie autoryzowane przez Tulip Residences. Strony internetowe osób trzecich, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych, mają odrębne praktyki w zakresie ochrony prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki i zasady stosowane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych. Strony internetowe osób trzecich mogły otrzymać od Tulip Residences autoryzację na logo lub znak towarowy Tulip Residences, ale nie będą zawierać odnośnika do niniejszej polityki prywatności w Internecie. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio w przypadku pytań dotyczących ich praktyk i polityki prywatności.
Jeśli użytkownik wchodzi na nasze strony internetowe lub opuszcza je poprzez łącza do innych stron internetowych innych niż Rezydencje Tulipa (w tym stron reklamodawców, dostawców treści, sprzedawców, niezależnych hoteli, podmiotów stowarzyszonych i partnerów), wizyty na tych stronach nie są objęte niniejszą Polityką prywatności w Internecie.

Zmiany w Polityce Prywatności w Internecie
W przyszłości możemy dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w Internecie. Zmieniona Polityka Prywatności w Internecie zostanie opublikowana poprzez link na tej stronie internetowej, dzięki czemu będą Państwo wiedzieć, jakiego rodzaju informacje zbieramy i jakie kategorie osób trzecich możemy udostępniać.

Quick Response Code